Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Αυτόματα Τabs στην Sidebar σουΑυτόματα Τabs στην Sidebar σου Πριν ξεκινήσεις καλό θα ήταν να κάνεις Λήψη του Προτύπου σου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1) Σύνδεση στον blogger
2) Σχεδίαση
3) Επεξεργασία HTML
4) Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων
5) Με CTRL + F βρείτε το </head> και από πάνω του, βάλτε τον παρακάτω κώδικα:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}
tabberObj.prototype.init = function(e)
{
var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;
if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;
for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {
t = this.tabs[i];
t.headingText = t.div.title;
if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }
if (!t.headingText) {
for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}
if (!t.headingText) {
t.headingText = i + 1;
}
DOM_li = document.createElement("li");
t.li = DOM_li;
DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;
DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;
if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {
aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));
DOM_a.id = aId;
}
DOM_li.appendChild(DOM_a);
DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}
e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);
e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);
this.tabShow(defaultTab);
if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{
var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;
a = this;
if (!a.tabber) { return false; }
self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;
a.blur();
if (typeof self.onClick == 'function') {
onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};
/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }
rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}
self.tabShow(tabberIndex);
return false;
};
tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;
for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};
tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
div = this.tabs[tabberIndex].div;
if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);
return this;
};
tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{
var div;
if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }
this.tabHideAll();
div = this.tabs[tabberIndex].div;
div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');
this.navSetActive(tabberIndex);
if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}
return this;
};
tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;
return this;
};
tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{
this.tabs[tabberIndex].li.className = '';
return this;
};
function tabberAutomatic(tabberArgs)
{
var
tempObj,
divs,
i;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {
if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {
tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}
return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{
var oldOnLoad;
if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }
oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}
/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */
if (typeof tabberOptions == 'undefined') {
tabberAutomaticOnLoad();
} else {
if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}
}
//]]>
</script>

6) Τώρα βρείτε το ]]></b:skin> και από πάνω του επικολλήστε το παρακάτω:

/*-- tabbed section starts --- */
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:$tbbxbgcolor;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid $tbbxbrcolor;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-bottom:none;
background:$tbbxcolor2;
text-decoration:none;
color:$tbbxcolor1;
}
.tabbernav li a:hover {
color:$tbbxcolor2;
background:$tbbxcolor1;
border-color:$tbbxbrcolor;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:$tbbxcolor1;
color:$tbbxcolor2;
border-bottom: 1px solid $tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-top:0;
background:$tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid $tbbxbrcolor;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
/*-- tabbed section ends---*/

7) Κάνε Αποθήκευση Προτύπου

8) Πήγαινε πάνω-πάνω τώρα και βρες τα Variable Definitions

9) Ψάξε το σημείο που τελιώνουν τα Variable Definitions

Άμα το ψάξεις σιγά-σιγά θα βρείς το μέρος που τελιώνει. Είναι εκεί που έχει ένα */10) Μόλις βρείς το τέλος των Variable Definitions, ακριβώς απο πάνω βάλε αυτόν τον κώδικα:

<Variable name="tbbxbgcolor" description="Tab box Background Color"
type="color" default="#f8f8f8" value="#f8f8f8">
<Variable name="tbbxbrcolor" description="Tab box Border Color"
type="color" default="#dcdcdc" value="#dcdcdc">
<Variable name="tbbxcolor1" description="Tab box Color 1"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="tbbxcolor2" description="Tab box Color 2"
type="color" default="#5588aa" value="#5588aa">

11) Τώρα βρείτε το <div id='sidebar-wrapper'>
Αν δεν το βρείς ψάξε για:
div id="sidebar"
div id="sidebar-wrapper"

Αλλιώς μπορείς να το προσθέσεις σε ένα HTML/JAVASCRIPT που θα βρεις απο την Προσθήκη Gadget. (2η επιλογή, αλλά χρειάζεται κάποια γνώση πάνω στα blogs)

Ο κώδικας που θα προσθέσεις είναι ο παρακάτω:

<div class="tabber">
<section class="tabbertab" id="tab1" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab2" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab3" maxwidgets="9"></section>
<section class="tabbertab" id="tab4" maxwidgets="9"></section></div>

12) Αποθήκευση Προτύπου

13) Τέλος, όμως πάτα "Σχεδίαση" για να τα δείς.


14) Πρόσθεσε ή Μετακίνησέ τα Gadgets σου, εκεί που θέλεις και ΤΕΛΟΣ !

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου